Καστέλα, 01/12/2022

Η f society με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίηση της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) στις 8/11/2022.

 class=

Το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 καθορίζει τα κριτήρια για το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρηματικής Συνέχειας (BCMS). Συγκεκριμένα, καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την απόκριση και την αποκατάσταση από άστατες διακοπές όταν προκύψουν.

Η f society πιστεύει ότι η εκπλήρωση όλων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η f society είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής. Επίσης είναι προσηλωμένη και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνέχειας, προβαίνει σε βραχυπρόθεσμα σχέδια. Αυτά τα σχέδια καθορίζουν τη διατήρηση/καθιέρωση του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ευθύνη της Διοίκησης είναι να διασφαλίσει ότι το σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας διαχειρίζεται επαρκώς σε όλα τα τμήματα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά και να βελτιώνεται συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον θα πρέπει να εφαρμόζεται και λειτουργεί σωστά και στις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις.

Βασικά Αποτελέσματα Εφαρμογής της Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελούν:

  • Η Μείωση του κινδύνου διακοπής των εργασιών
  • Η Διατήρηση της πίστης πελατών και προμηθευτών / συνεργατών μέσω της επίδειξης της βιωσιμότητας της επιχείρησης που επαληθεύεται από το σύστημα επιχειρηματικής συνέχειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ανασκοπείται, συντηρείται και βελτιώνεται σε συνεχή βάση από τη διοίκηση.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα για την Πολιτική της Επιχειριασικής Συνέχειας της f society από εδώ.