Καστέλα, 30/11/2022

Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις 08/11/2022.

ISO 14001:2015

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 καθορίζει τα κριτήρια για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χαρτογραφεί ένα πλαίσιο όπου μια εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

H πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 της f society αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
  • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
  • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Η f society αποδίδει  ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών της ευθυνών με συστηματικό τρόπο που θα συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Για την ικανοποίηση του στόχου η f society δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015 που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα τις:

  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Λογισμικά και Εφαρμογές.
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης.

Η f society επιδιώκει την συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της f society από εδώ.