Καστέλα, 18/10/2021

Η f society με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας/οργανισμού. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος είναι ο εντοπισμός απειλών και ευκαιριών στην επίτευξη των στόχων ποιότητας και την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών.

H πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 της f society αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. Αυτές εμπεριέχουν τις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές.
 • Εκπαίδευση.
 • Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης. 

f society δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και τη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας. Η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και του προσωπικού της για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό στόχο διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα της f society δεν περιλαμβάνει μόνο τη φιλοδοξία της για την επίτευξη της αποστολής της, αλλά και το πού θέλει η ίδια να φτάσει την κοινωνία μέσω της παροχής των υπηρεσιών της. 

Στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ποιότητας, η διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση, καθορίζοντας συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποβλέπουν στα παρακάτω:

 1. αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών,
 2. συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της διαδικασίας υποστήριξης των πελατών,
 3. συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και άλλα έργα και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της καινοτομίας,
 4. πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης καθώς και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της,
 5. διάχυση της γνώσης,
 6. συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων της μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής,
 7. συμμετοχή στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας,
 8. συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής,
 9. διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων,
 10. μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών της,
 11. βελτίωση της ελκυστικότητας και της διεθνοποίησης της εταιρείας,
 12. ανάδειξη στην κοινωνία, την πολιτεία, αλλά και τη διεθνή αγορά του έργου που συντελείται,
 13. διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα,
 14. βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών της εταιρείας,
 15. υιοθέτηση όλων των απαραίτητων διεργασιών και διαδικασιών διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εταιρείας, που ανατροφοδοτεί με τη σειρά της το σχεδιασμό της Στοχοθεσίας,
 16. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας,
 17. προστασία πληροφοριακών αγαθών και προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε την αναλυτική μας Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας εδώ.