Καστέλα, 18/10/2021

 

Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση ελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 

ISO 27001:2013

H πιστοποίηση της f society κατά ISO 27001:2013 αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθές παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές.
  • Εκπαίδευση.
  • Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης.

Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας τόσο για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας και του εξοπλισμού της όσο και των εμπιστευτικών πληροφοριών που διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. 

Με την πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013, η f society υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές και τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου. Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας μας για συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών της. Αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων στις υπηρεσίες της και προσήλωσή στην ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί ενεργό ρόλο και δεσμεύεται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ειδικότερα:

  1. διασφαλίζει ότι η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και οι στόχοι ασφάλειας πληροφοριών που έχουν καθοριστεί είναι συμβατοί με το στρατηγικό προσανατολισμό της Εταιρείας,
  2. εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες της Εταιρείας,
  3. μεριμνά ότι οι πόροι που απαιτούνται για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι διαθέσιμοι,
  4. γνωστοποιήσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών,
  5. διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
  6. καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών,
  7. προάγει τη συνεχή βελτίωση και υποστηρίζει άλλους σχετικούς διαχειριστικούς ρόλους να επιδείξουν την ηγεσία τους στους τομείς ευθύνης τους.

Οι στόχοι ασφάλειας πληροφοριών έχουν οριστεί και είναι συμβατοί με τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας. Αυτοί καθορίζονται από τη Διοίκηση ως μία συνεχής διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑΠ.

Η f society επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής του PLAN-DO-CHECK-ACT .

Περισσότερα για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών μπορείτε να διαβάσετε εδώ.