Το Zero Trust είναι ένα μοντέλο ασφαλείας που υποθέτει ότι όλες οι δραστηριότητες σε ένα δικτύου και οι συσκευές εντός και εκτός ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να τύχουν καμίας εμπιστοσύνης μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Πρόκειται για μια μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλειας. Αυτό το μοντέλο θεωρεί ότι μονάχα όλη η εσωτερική δραστηριότητα του δικτύου είναι αξιόπιστη. Επίσης θεωρεί πως ό,τι προέρχεται από έξω, είναι αναξιόπιστο. Ο στόχος του Zero Trust είναι να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή προσέγγιση για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και των δεδομένων ενός οργανισμού.

Οι Θεμελιώδεις Αρχές του Zero Trust

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Zero Trust είναι η χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) για πρόσβαση σε πόρους δικτύου. Αυτή η αρχή σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να παρέχουν μια δεύτερη μορφή ελέγχου ταυτότητας. Για παράδειγμα, η πρόσβαση μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, ένα διακριτικό ασφαλείας και έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτή η ενέργεια βοηθά στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πόρους δικτύου και βοηθά στην προστασία από κλοπή ταυτότητας.

Μια άλλη θεμελιώδης αρχή του Zero Trust είναι η χρήση της μικροτμηματοποίησης (micro-segmentation). Αυτή η αρχή, επιτρέπει στους οργανισμούς να διαιρούν τα δίκτυά τους σε μικρότερα τμήματα. Καθένα από αυτά τα τμήματα έχει τους δικούς του ελέγχους ασφαλείας. Αυτό το βήμα καθιστά πιο δύσκολο για τους εισβολείς να μετακινηθούν μέσω ενός δικτύου. Επίσης αυτό βοηθά στον περιορισμό των παραβιάσεων, όταν αυτές συμβαίνουν.

Μια άλλη βασική πτυχή του Zero trust είναι οι λύσεις ελέγχου πρόσβασης δικτύου (NAC). Αυτές οι λύσεις, επικυρώνουν τη στάση ασφαλείας μιας συσκευής πριν της παραχωρήσουν πρόσβαση στο δίκτυο. Οι λύσεις NAC μπορούν να ελέγξουν εάν μια συσκευή είναι ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας. Επίσης ελέγχουν εάν έχουν εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς. Τέλος επιβλέπουν εάν μια συσκευή έχει τις διαμορφώσεις της σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας του οργανισμού.

Το Zero Trust περιλαμβάνει επίσης συνεχή παρακολούθηση και ανίχνευση απειλών.

Αυτή η ενέργεια περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής (IDS) και τα συστήματα πληροφοριών ασφαλείας και διαχείρισης συμβάντων (SIEM). Αμφότερα έχουν ως ρόλο τον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο. Η παρακολούθηση και η ανίχνευση απειλών βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίζουν γρήγορα και να ανταποκρίνονται σε παραβιάσεις ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Επιπλέον, το Zero Trust περιλαμβάνει επίσης τη χρήση λύσεων ασφαλείας που βασίζονται σε υπηρεσίες cloud. Σε αυτές περιλαμβάνονται πλατφόρμες λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) και υποδομής ως υπηρεσία (IaaS). Αυτές οι λύσεις ασφαλείας που βασίζονται σε cloud υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν στους οργανισμούς πρόσθετα επίπεδα ασφάλειας. Σε αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνονται η προηγμένη προστασία από απειλές, η κρυπτογράφηση δεδομένων και η διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης.

Βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου ασφάλειας Zero Trust

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Zero Trust είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να προστατεύουν καλύτερα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα δεδομένα τους από απειλές στον κυβερνοχώρο. Επειδή όλη η δραστηριότητα και οι συσκευές δικτύου θεωρούνται αναξιόπιστες, το Zero Trust βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται σε απειλές πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, με τη χρήση μικρο-τμηματοποίησης, οι οργανισμοί μπορούν να περιορίσουν καλύτερα τις παραβιάσεις και να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να συμμορφωθούν με ρυθμιστικές απαιτήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και ο Νόμος Φορητότητας και Λογοδοσίας Ασφάλισης Υγείας (HIPAA). Αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν από τους οργανισμούς να εφαρμόζουν ισχυρούς ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών. Το Zero Trust μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων.

Συμπερασματικά

Ως μοντέλο ασφαλείας, το Zero Trust υποθέτει ότι όλη η δρατηριότητα δικτύου και οι συσκευές εντός και εκτός ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να έχουν καμία εμπιστοσύνη μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, μικρο-τμηματοποίηση, έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο, συνεχή παρακολούθηση, ανίχνευση απειλών και λύσεις ασφαλείας που βασίζονται σε σύννεφο. Το Zero Trust βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τα δεδομένα τους από απειλές στον κυβερνοχώρο και να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια εφαρμόζοντας το Zero Trust και προστατεύοντας ευαίσθητες πληροφορίες.