Το ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

Το πρότυπο ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Παρέχει την κατάλληλη βοηθεια σε οποιοδήποτε Οργανισμό, ανεξάρτητα του μεγέθους και του τομέα που δραστηριοποιείται, στο να διαχειρίζεται και να προστατεύει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών του.

Οι Οργανισμοί καθημερινά λαμβάνουν, διαχειρίζονται και αποστέλλουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Η μεταφορά των πληροφοριών λαμβάνει χώρα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο ευάλωτος σε κακόβουλες δραστηριότητες, λόγω της αύξησης της διασυνδεσιμότητας, των συσκευών και των κατανεμημένων εφαρμογών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων πληροφοριών των Οργανισμών από διαρροή, σκόπιμη αλλοίωση ή και διακοπή διαθεσιμότητας.

Γιατί το ISO 27001:2013 είναι σημαντικό για τους Οργανισμούς;

Μεγάλο ποσοστό των Οργανισμών στηρίζει τη λειτουργία του σε πληροφοριακά συστήματα. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο επιθέσεων στις πληροφοριακές υποδομές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κλοπή ή απώλεια πληροφοριών, την παραβίαση απορρήτου, τη διακοπή της λειτουργίας σε κρίσιμα συστήματα κ.ά. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό οι Οργανισμοί να υποστούν σοβαρές συνέπειες, να διακοπεί η λειτουργία τους, να έχουν οικονομικές επιπτώσεις αλλά και επιπτώσεις στη φήμη τους.

Το πρότυπο ISO 27001:2013 παρέχει μία ορθή και κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για την ασφάλεια πληροφοριών και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων και κατ’ επέκταση των Οργανισμών.

Μέσω του ISO 27001:2013 επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

  • Εύρεση και ανάλυση των κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων.
  • Διαρκής παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων και διαδικασιών.
  • Αύξηση της ασφάλειας των Οργανισμών.
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη των Οργανισμών.
  • Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών επιδρά στο σύνολο των Οργανισμών και περιλαμβάνει οδηγίες, διαδικασίες και πολιτικές για το προσωπικό, τα πληροφοριακά συστήματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Υπηρεσίες ISO 27001:2013: H Μέθοδος της f society

Η f society μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν, να πιστοποιήσουν και να διατηρήσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών τους.

Η f society για να το επιτύχει ακολουθεί τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω:

1. Καθορισμός των διαδικασιών, οδηγιών και πολιτικών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο ISO 27001:2013 προάγει την υιοθέτηση μιας διεργασιακής προσέγγισης για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Στόχος η ενίσχυση της ασφάλειας πληροφοριών.

Το ISO 27001:2013 παρέχει μία λίστα βασικών διαδικασιών, οδηγιών και πολιτικών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται από τους Οργανισμούς των πελατών της. Η f society παρέχει βοήθεια στον καθορισμό και την εγκατάσταση των κατάλληλων οδηγιών διαδικασιών και πολιτικών.

2. Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η f society παρέχει βοήθεια στην ανάθεση των κατάλληλων ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία.

Οι Οργανισμοί των πελατών της θα πρέπει να εστιάσουν στην υιοθέτηση των διαδικασιών. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται:

Συμμετοχή των εργαζομένων στη δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Εκπαίδευση των ατόμων ώστε να κατανοήσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους σε σχέση με τις βασικές διαδικασίες και πολιτικές του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών για την υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών καθώς και για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους.

3. Αναγνώριση των κινδύνων και σχεδιασμός μέτρων για την αντιμετώπισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική δράση αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Είναι σημαντικό οι Οργανισμοί να αναγνωρίσουν τους κινδύνους τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η f society παρέχει βοήθεια στην αναγνώριση των κινδύνων καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση ή το μετριασμό τους. Συνεπώς, αυτό σημαίνει τη συστηματική παρακολούθηση και την μέτρηση της απόδοσης των μέτρων και των διαδικασιών.

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η f society αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών των Οργανισμών των πελατών της που περιλαμβάνει:

Διαμόρφωση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Σύνταξη Οδηγιών, Διαδικασιών και Πολιτικών για το προσωπικό.
Επικαιροποίηση των σχετικών εντύπων και εγγράφων, τα οποία θα διευκολύνουν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διεργασιών και διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

5. Εσωτερική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της η f society συνδράμει τους Οργανισμούς των πελατών της στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίων, η οποία περιλαμβάνει όλους του τομείς που απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο ISO 27001: 2013.

Ενδεικτικά:
Επανέλεγχος εφαρμογής ενοτήτων Εγχειριδίου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Επανέλεγχος λειτουργίας Διεργασιών και Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Καταγραφή Αποκλίσεων, Μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών Βελτίωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001: 2013.

Για τη διεξαγωγή της Εσωτερικής Επιθεώρησης, ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζει το Διεθνές Πρότυπο ISO:19011.

6. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η f society δεσμεύεται να υποστηρίξει τους Οργανισμούς των πελατών της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:

Η f society αναλαμβάνει την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών και τον εντοπισμό αδυναμιών στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών πριν τη διενέργεια του ελέγχου από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις – μη συμμορφώσεις από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης πιστοποίησης, η f society δεσμεύεται να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

7. Εν συνεχεία υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την ολοκλήρωση επιτυχούς πιστοποίησης του Οργανισμού των πελατών της η f society αναλαμβάνει, κατόπιν συμφωνίας, την εν συνεχεία υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ειδικότερα:
Παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Προετοιμασία και υποστήριξη των Οργανισμών των πελατών της κατά την Επιθεώρηση Επιτήρησης.
Προετοιμασία και υποστήριξη των Οργανισμών των πελατών κατά την Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευσή της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωσή του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 27001:2013 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σας.