Το ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS).

Το πρότυπο ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει την κατάλληλη βοήθεια στους Οργανισμούς στο να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους και το κίνητρο του προσωπικού τους, καθώς και να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Το πρότυποISO 9001:2015 βοηθά τους Οργανισμούς να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Γιατί το ISO 9001:2015 είναι σημαντικό για τους Οργανισμούς;

Για να καταφέρουν οι Οργανισμοί να ανταπεξέλθουν κατάλληλα και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία όχι μόνο θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους αλλά ταυτόχρονα θα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Το πρότυπο ISO 9001:2015 παρέχει μία ορθή και κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύουν οι Οργανισμοί.

Επιπρόσθετα, πολλοί αγοραστές προτιμούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να προμηθευτούν.

Μέσω του ISO 9001:2015 επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

  • Εύρεση και ανάλυση των κινδύνων που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων.
  • Διαρκής παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων και διαδικασιών.
  • Βελτίωση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών.
  • Αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη των Οργανισμών.
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
D.P.O.-Inspectiont

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας επιδρά στο σύνολο των Οργανισμών και περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και πολιτικές για το προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Υπηρεσίες ISO 9001:2015: H Μέθοδος της f society

Η f society μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν, να πιστοποιήσουν και να διατηρήσουν το δικό τους Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η f society για να το επιτύχει ακολουθεί τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω:

1. Ορισμός των διεργασιών, διαδικασιών και πολιτικών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το ISO 9001:2015 δεν παρέχει κάποια λίστα βασικών διαδικασιών που πρέπει να συμπεριλάβει ένας Οργανισμός στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Η f society βοηθά τους Οργανισμούς να καθορίσουν την κατάλληλη λίστα διαδικασιών για το Σύστημά τους.

Ορισμένα παραδείγματα διαδικασιών περιλαμβάνουν:

Εσωτερική εκπαίδευση, ηγεσία και αξιολόγηση επιδόσεων
Κατασκευή, σχεδιασμός, διανομή, ανάπτυξη, εξυπηρέτηση, παράδοση και διαχείριση συναρμολόγησης
Διασφάλιση εσόδων / εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών
Διαχείριση νέων πελατών
Διαχείριση εξοπλισμού
Έγκριση και επανεκτίμηση προμηθευτή
Αναγνώριση και διαχείριση ρίσκου
Αλλαγή συμβολαίου ή διαχείριση διασφάλισης εσόδων
Διαχείριση παραπόνων
Διαχείριση πληροφοριών
Έλεγχος και επιθεωρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις του Φορέα Πιστοποίησης

2. Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η f society παρέχει βοήθεια στην ανάθεση των κατάλληλων ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία.

Οι Οργανισμοί των πελατών της θα πρέπει να εστιάσουν στην υιοθέτηση των διαδικασιών. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται:

Συμμετοχή των εργαζομένων στη δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Εκπαίδευση των ατόμων ώστε να κατανοήσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους σε σχέση με τις βασικές διαδικασίες και πολιτικές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Αναδιάρθρωση του προγράμματος ελέγχου γύρω από τις διαδικασίες και όχι τις λειτουργίες.
Παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών για την υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών καθώς και για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους.

3. Αναγνώριση των κινδύνων και σχεδιασμός μέτρων για την αντιμετώπισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική δράση αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο για την διασφάλιση της ποιότητας. Είναι σημαντικό οι Οργανισμοί να αναγνωρίσουν τους κινδύνους τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η f society παρέχει βοήθεια στην αναγνώριση των κινδύνων καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση ή το μετριασμό τους. Συνεπώς, αυτό σημαίνει τη συστηματική παρακολούθηση και τη μέτρηση της απόδοσης των μέτρων και των διαδικασιών.

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η f society αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών των πελατών της που περιλαμβάνει:

Διαμόρφωση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας.
Σύνταξη Οδηγιών, Διαδικασιών και Πολιτικών για το προσωπικό.
Επικαιροποίηση των σχετικών εντύπων και εγγράφων, τα οποία θα διευκολύνουν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διεργασιών και διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η περιγραφή των Οδηγιών, Διαδικασιών και Πολιτικών θα αποτυπωθεί με τρόπο σαφή, χωρίς γενικολογίες και θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κάθε Οργανισμός.

5. Εσωτερική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της η f society συνδράμει τους Οργανισμούς των πελατών της στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει όλους του τομείς που απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015.

Ενδεικτικά:
Επανέλεγχος εφαρμογής ενοτήτων Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας.
Επανέλεγχος λειτουργίας Διεργασιών και Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Καταγραφή Αποκλίσεων, Μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών Βελτίωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001: 2015.

Για τη διεξαγωγή της Εσωτερικής Επιθεώρησης, ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζει το Διεθνές Πρότυπο ISO:19011.

6. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η f society δεσμεύεται να υποστηρίξει τους Οργανισμούς των πελατών της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:

Η f society αναλαμβάνει την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών και τον εντοπισμό αδυναμιών στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πριν τη διενέργεια του ελέγχου από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις – μη συμμορφώσεις από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης πιστοποίησης, η f society δεσμεύεται να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

7. Εν συνεχεία υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την ολοκλήρωση επιτυχούς πιστοποίησης του Οργανισμού των πελατών της η f society αναλαμβάνει, κατόπιν συμφωνίας, την εν συνεχεία υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ειδικότερα:
Παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Προετοιμασία και υποστήριξη των Οργανισμών των πελατών της κατά την Επιθεώρηση Επιτήρησης.
Προετοιμασία και υποστήριξη των Οργανισμών των πελατών της κατά την Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 9001:2015 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.