Το ISO 26000:2010 προορίζεται να βοηθήσει τους οργανισμούς να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός του είναι να προωθήσει την κοινή κατανόηση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και να συμπληρώσει άλλα μέσα και πρωτοβουλίες για την κοινωνική ευθύνη και όχι να τα αντικαταστήσει.

Σε ποιούς απευθύνεται το ISO 26000:2010;

Το ISO 26000:2010 παρέχει καθοδήγηση σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία τους, σχετικά με:

  • έννοιες, όρους και ορισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη,
  • το υπόβαθρο, τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ευθύνης,
  • αρχές και πρακτικές που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη,
  • τα βασικά αντικείμενα και θέματα κοινωνικής ευθύνης,
  • την ενσωμάτωση, την εφαρμογή και την προώθηση της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον οργανισμό και μέσω των πολιτικών και των πρακτικών του, στη σφαίρα επιρροής του,
  • τον εντοπισμό και τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους,
  • την κοινοποίηση δεσμεύσεων, επιδόσεων και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 26000:2010;

Το πρότυπο αυτό προορίζεται να βοηθήσει τους οργανισμούς να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τους οργανισμούς να ξεπεράσουν τις δυσκολίες σχετικά με τις νομικές συμμορφώσεις. Βεβαία, αναγνωρίζοντας ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί θεμελιώδες καθήκον κάθε οργανισμού και ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης. Σκοπός του είναι να προωθήσει την κοινή κατανόηση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, έχει σκοπό να συμπληρώσει άλλα μέσα και πρωτοβουλίες για την κοινωνική ευθύνη και όχι να τα αντικαταστήσει.

Κατά την εφαρμογή του πρότυπου, συνιστάται ένας οργανισμός να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική, περιβαλλοντική, νομική, πολιτιστική, πολιτική και οργανωτική ποικιλομορφία. Επίσης να λαμβάνει υπόψη και τις διαφορές στις οικονομικές συνθήκες, ενώ συνάδει με τους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς.

Το ISO 26000:2010 δεν αποτελεί πρότυπο συστήματος διαχείρισης.

Δεν προορίζεται ούτε είναι κατάλληλο για σκοπούς πιστοποίησης ή ρυθμιστική ή συμβατική χρήση. Οποιαδήποτε προσφορά για πιστοποίηση, ή ισχυρισμός ότι είναι πιστοποιημένη, θα ήταν παραπλανητική περιγραφή της πρόθεσης και του σκοπού του ISO 26000:2010. Επιπροσθέτως θα αποτελούσε και κατάχρηση του ISO 26000:2010. Καθώς το ISO 26000:2010 δεν περιέχει απαιτήσεις, οποιαδήποτε τέτοια πιστοποίηση δεν θα αποτελούσε απόδειξη συμμόρφωσης με το ISO 26000:2010.

Το ISO 26000:2010 προορίζεται να παρέχει στους οργανισμούς καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος δραστηριοτήτων δημόσιας πολιτικής.

Ωστόσο, για τους σκοπούς της Συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), δεν προορίζεται να ερμηνευθεί ως «διεθνές πρότυπο», «κατευθυντήρια γραμμή» ή «σύσταση». Επίσης, ούτε προορίζεται να παράσχει βάση για οποιαδήποτε τεκμήριο ή διαπίστωση ότι ένα μέτρο είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ. Επιπλέον, δεν προορίζεται να παράσχει βάση για νομικές ενέργειες, καταγγελίες, υπεράσπιση ή άλλες αξιώσεις σε οποιαδήποτε διεθνή, εγχώρια ή άλλη διαδικασία. Τέλος, ούτε προορίζεται να αναφερθεί ως απόδειξη της εξέλιξης του εθιμικού διεθνούς δικαίου.

Το ISO 26000:2010 δεν έχει σκοπό να εμποδίσει την ανάπτυξη εθνικών προτύπων. Τα εθνικά πρότυπα είναι πιο συγκεκριμένα, πιο απαιτητικά ή διαφορετικού τύπου.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 26000:2010 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε τo πρότυπο Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης.