Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ISO 27701:2019

Το ISO 27701:2019 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Σύστηματος Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (PIMS). Το ISO 27701:2019 ενισχύει το ήδη υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ενός Οργανισμού και σκιαγραφεί ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των συνεργατών του αλλά και για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως Γ.Κ.Π.Δ., με στόχο τη μείωση του κινδύνου παραβίασης αυτών των δεδομένων. Οι Οργανισμοί καθημερινά διαχειρίζονται…