Η f society δεσμεύεται να παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Προστατεύει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, των προμηθευτών, των υπεργολάβων και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, η f society εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 45001:2018. Έχει καταγράψει και εφαρμόσει κατάλληλες τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις της.

Η f society αναγνωρίζει επίσης ότι η εξάλειψη των ατυχημάτων και των περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών. Ιδίως στην παραγωγή της, προάγει τη συνεχή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα ενισχύει αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά της.

Για την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της f society επικεντρώνεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές και ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές, ρυθμιστικές, συμβατικές και άλλες απαιτήσεις. Επίσης συμμόργωση και με πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της και τρίτων.
 • Δημιουργία, συντήρηση και παρακολούθηση ενός ασφαλούς, άνετου εργασιακού περιβάλλοντος. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές υγείας και ασφάλειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Λεπτομερής και τακτικά επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου. Συγκεκριμένα για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση κάθε κινδύνου και δυνητικού κινδύνου. Ειδικότερα για κινδύνους που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον.
 • Πρόληψη συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία, τραυματισμών ή ατυχημάτων και κακής υγείας.
 • Συμμετοχή και εμπλοκή του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
 • Συνεχής και εντατική εκπαίδευση προσωπικού και τρίτων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
 • Συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της Υγιεινής και Ασφάλειας με βάση τους κατάλληλους δείκτες και στόχους.
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τη βελτίωση της απόδοσής του.

Η στρατηγική της εταιρείας για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού ή κακής υγείας από την εργασία βασίζεται στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση εξάλειψη δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων όποτε προκύψουν και την προληπτική και περιοδική αξιολόγηση των κινδύνων.

H f society δεσμεύεται για:

 • Την κοινοποίηση αυτής της πολιτικής στους υπαλλήλους της, στους υπεργολάβους, στους σχετικούς τρίτους υπό τον έλεγχο της εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για να τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας.
 • Τη βελτίωση συνεχώς τις συνθήκες εργασίας.
 • Παροχή τακτικών και κατάλληλων εκπαιδεύσεων στο προσωπικό της.
 • Να φροντίζει για τη σωστή και ασφαλή χρήση χημικών και επικίνδυνων υλικών.
 • Την πλήρη εφαρμογή όλων των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας που περιλαμβάνουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών εργασιακής βίας και παρενόχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4808/2021.

Οι αναθεωρήσεις της πολιτικής και η σχετική τεκμηρίωση παραμένουν έγκυρες και κατάλληλες για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας και είναι πλήρως εναρμονισμένες με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Μέσω αυτής της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, καθορίζονται οι γενικοί στόχοι Υγείας και Ασφάλειας της f society που είναι οι εξής:

 • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του δικτύου υγείας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Εταιρεία μας θα επιδιώξει να διατηρήσει το ποσοστό ατυχημάτων στο 0%.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, όλο το προσωπικό μας θα συμμετέχει σε τουλάχιστον τρεις εκπαιδεύσεις ετησίως σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Η ασφαλής χρήση μη επικίνδυνων και επικίνδυνων υλικών. Δεν γίνεται αποδεκτό ατύχημα λόγω κακής χρήσης επικίνδυνων υλικών.
 • Η συνεχής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών μας ως προς τη συμμόρφωσή τους με την υγεία και ασφάλεια. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε το 100% των προμηθευτών μας και να επιμείνουμε στην αποδοχή προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με της νομοθεσία υγείας και ασφάλειας για τα επόμενα τρία χρόνια.
 • Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία της f society καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. H έκθεσή μας για την ΕΚΕ θα δημοσιεύει τον αντίκτυπό μας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας.

Αυτοί οι γενικοί στόχοι επιτυγχάνονται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, την παρακολούθηση και τη μέτρηση όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις τεχνικές λειτουργίες της f society και με τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Ως μέρος της διαχείρισης και της πολιτικής, η Εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους εμπλεκόμενους.