Η f society αναγνωρίζοντας την επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον επιζητεί την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων.

Η συμβολή μας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των λοιπών ενδιαφερομένων μερών και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015 που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα τις:

  1. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Λογισμικά και Εφαρμογές.
  2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.
  3. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης.

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό της f society υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της f society καθορίζονται οι ακόλουθοι:

  • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
  • Την δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της f society, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες της f society καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής η Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους εμπλεκόμενους.