Η f society, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, επιδιώκει τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και ελαχιστοποιεί την παραγωγή απορριμμάτων.

Στην f society, δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη εταιρεία. Αυτό το κάνουμε δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, καταπολεμώντας ενεργά τη φυλετική αδικία, προωθώντας την ισότητα των φύλων, εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα δεδομένα και το απόρρητο των πελατών και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριάζουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις. Ο συνδυασμός αυτών των πρωτοβουλιών μας βοηθά να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη εταιρεία: μια εταιρεία που βοηθά στην αναβάθμιση των εργαζομένων, των κοινοτήτων, των συστημάτων και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ως συμμετέχων στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact), έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε βιώσιμες πρακτικές, να αναφέρουμε αυτές τις πρακτικές και να τις παρακολουθούμε με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η πολιτική ορίζει δεσμεύσεις που θα καθοδηγήσουν τις προσπάθειές μας να παρέχουμε περιβαλλοντική συμμόρφωση ως ελάχιστο πρότυπο, να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας στη βιωσιμότητα και να ενεργούμε ως ηγέτης σκέψης για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας μέσω εκπαίδευσης, συνεργασίας και συλλογικής δράσης. Η συμβολή της εταιρείας μας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε την οικολογική αντίληψη των άλλων ενδιαφερομένων και της κοινωνίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει υποχρεώσεων συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015, σχετικά με τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικό περιβάλλον.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λογισμικού.
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης.

Το προσωπικό της f society υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μέσω αυτής της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως γενικοί στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης της f society, ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την κατανάλωση ενέργειας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία μας θα επιτύχει ένα ποσοστό επαναχρησιμοποιήσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στο 90%.
  • Σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το προσωπικό μας συνεχίζει την εκπαίδευση και την εκπαίδευσή του. Για τα επόμενα τρία χρόνια, όλο το προσωπικό μας θα συμμετέχει σε τουλάχιστον πέντε εκπαιδεύσεις ετησίως σε θέματα περιβάλλοντος.
  • Η συνεχής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών μας και της διαχείρισης των απορριμμάτων μας που παράγονται με βάση τη διαδικασία μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση. Για τα επόμενα τρία χρόνια, στοχεύουμε πρώτα να μειώσουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ανακυκλώσουμε το 100% του χαρτιού και άλλων άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Η f society δημοσιοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της, μαζί με τα μέτρα που λαμβάνει για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, θα δημοσιεύουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις στην έκθεσή μας για την ΕΚΕ. Μια έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συνοδεύει όλα τα παραδοτέα μας για τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Αυτοί οι γενικοί στόχοι επιτυγχάνονται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, την παρακολούθηση και τη μέτρηση όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις τεχνικές λειτουργίες της f society και με τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Ως μέρος της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής, η εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα οικολογικής ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους εμπλεκόμενους.