To όραμα μας είναι να εξελιχθούμε στην πιο αξιόπιστη και υπεύθυνη εταιρία συμβουλευτικής τεχνολογίας, ρίσκου και συμμόρφωσης εταιρεία στην Ευρώπη.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,

α. αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο περιβάλλον που ενισχύει και προστατεύει την διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη για τους εργαζόμενους παρέχοντας εκτός των άλλων ίσες ευκαιρίες, κίνητρα, αποδοχές που να εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια και ασφάλεια, υγεία και ασφάλεια στην εργασία,

β. παρέχοντας τις υπηρεσίες μας χωρίς να ενοχλούμε τις κοινωνίες και το περιβάλλον, διαχειρίζοντας αποτελεσματικά και έξυπνα την ενέργεια και τις εκπομπές του θερμοκηπίου ,

γ. συμβάλλοντας με τις δράσεις μας στις κοινωνίες, στο περιβάλλον και τις ευπαθείς ομάδες

Πάντα με ακεραιότητα, κοινωνική ευθύνη, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία, λογοδοσία και ανθρωπιά.

Η f society έχει ενσωματώσει τις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης στις δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ειδικότερα αναγνωρίζει πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση της f society βασίζεται στην ενσωμάτωση των αρχών της κοινωνικής ευθύνης, στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τους. Για την υλοποίηση των παραπάνω η f society έχει υιοθετήσει ως ομπρέλα τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 26000:2010 κάτω από την οποία ικανοποιεί τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ηθικής συμπεριφοράς, του σεβασμού των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών, του σεβασμού του κράτους δικαίου, του σεβασμού των διεθνών κανόνων συμπεριφοράς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των δράσεων της.

Όλα τα παραπάνω δομούν ένα στιβαρό και αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Εσωτερικού Συστήματος Κοινωνική Ευθύνης.

Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των προσδοκιών και αναγκών των ενδιαφερομένων μερών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της f society.

Η Πολιτική αυτή είναι σε συμφωνία με τις αξίες της f society, τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Συγκεκριμένα, η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:

 • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας
 • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η f society καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η εταιρεία.
 • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη του.
 • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Πρακτικές.
 • τη συνεργασία και στήριξη της κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η f society στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και οργανισμών.
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η f society σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικές δράσεις.

Παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης της:

 1. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση. H f society στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζοντας σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας και της κοινωνίας γενικότερα. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.
 2. Ανθρώπινο Δυναμικό – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: H f society σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εφαρμογή γίνεται χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 3. Περιβάλλον: Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η f society λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Διασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, την ενεργειακή διαχείριση, τη διαχείριση των εκπομπών του θερμοκηπίου, την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των απορριπτόμενων υλικών λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία της «κυκλικότητας».
 4. Κοινωνία: Η f society βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στη συνεργασία και τον εθελοντισμό. Η f society συμμετέχει σε δράσεις που ανταποκρίνονται στις υποστήριξη της κοινωνίας, σε ζητήματα ισότητας, βιωσιμότητας, υποστήριξης ευπαθών ομάδων, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την f society θέτουμε επιμέρους στόχους Κοινωνικής Ευθύνης. Τους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης στα θέματα κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η υλοποίηση των δράσεων και η επίτευξη των στόχων, παρακολουθούνται από την Επιτροπή της Κοινωνικής Ευθύνης. Δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.