Η f society πιστεύει ότι η εκπλήρωση όλων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η f society είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνέχειας, προβαίνει σε βραχυπρόθεσμα σχέδια για τη διατήρηση/καθιέρωση του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Πολιτική αυτή δηλώνει συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται για την προστασία από διακοπή της λειτουργίας της, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισής της και τη δημιουργία συνθηκών ανάκαμψης.

Σκοπός του Συστήματος είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αναθεώρηση του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας.

Στόχος του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η εξάλειψη των κινδύνων διακοπής της επιχείρησης, καθώς και η δημιουργία συνθηκών για ανάκαμψη της επιχείρησης σε περίπτωση που συμβεί τέτοια διακοπή. Το σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του οργανισμού, το οποίο καθιστά δυνατή την αποφυγή και την πρόληψη των κινδύνων διακοπής των εργασιών, τη διατήρηση και τη βελτίωση προς εικόνας προς f society μεταξύ των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών και όλων των Ενδιαφερόμενων μερών, την ενίσχυση προς εμπιστοσύνης προς την f society.

Η Πολιτική έχει εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και την Διοίκηση της f society.

 Η πολιτική συμμορφώνεται με διεθνής και εθνικές Νομοκανονιστικές διατάξεις και έγγραφα που ρυθμίζουν τη συνέχεια της επιχείρησης καθώς και με το διεθνή πρότυπο ISO 22301:2019.

   Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της f society, είναι επικεντρωμένο στους ακόλουθους τομείς:

 • Πρόληψη, εντοπισμός και εξάλειψη υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών για την f society.
 • Προληπτική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συμβάντων.
 • Αποτελεσματικά μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών.
 • Ελαχιστοποίηση των περιόδων και των συνεπειών των διακοπών κατά τη διάρκεια συμβάντων.
 • Μείωση του χρόνου αποκατάστασης.
 • Διατήρηση της πίστης πελατών και προμηθευτών/ συνεργατών, μέσω της επίδειξης της βιωσιμότητας της επιχείρησης που επαληθεύεται από το σύστημα επιχειρηματικής συνέχειας.

    Για την υλοποίηση των διαδικασιών επιχειρηματικής συνέχειας η f society χρησιμοποιεί το μοντέλο «Plan-Do-Check-Act». Βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης είναι τα ακόλουθα:

 • Η πολιτική επιχειρηματικής συνέχειας είναι ένα έγγραφο που ρυθμίζει δραστηριότητες που στοχεύουν στη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας της f society.
 • Μέσω της Εκτίμησης Κινδύνου προσδιορίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι αντίκτυποι  κινδύνου στην επιχείρηση και τις λειτουργίες της.
 • Η ανάλυση του αντίκτυπου των συμβάντων στην f society, είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων συμβάντων στις επιχειρηματικές διαδικασίες της.
 • Η διαχείριση κρίσεων (σχεδιασμός) είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας της f society, ο οποίος περιλαμβάνει τις εκ των προτέρων ανεπτυγμένες αρχές διαχείρισης κρίσεων στα ακόλουθα σενάρια: έλλειψη διαθεσιμότητας προσωπικού, έλλειψη διαθεσιμότητας κτιρίου/γραφείων, έλλειψη διαθεσιμότητας υποδομής, έλλειψη της διαθεσιμότητας δεδομένων και της έλλειψης διαθεσιμότητας προμηθευτών / συνεργατών.
 • Το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας είναι μια τεκμηριωμένη διαδικασία ή πολλές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση διακοπής της επιχείρησης.
 • Το σχέδιο ανάκαμψης είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται για την ανάκτηση και την προστασία της υποδομής.
 • Η διαχείριση συμβάντων (σχεδιασμός) είναι ένα σχέδιο ενεργειών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συμβάντων στο προσωπικό και στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • Οι επικοινωνίες κρίσης (σχεδιασμός) είναι οι προκαθορισμένες και τεκμηριωμένες προτεραιότητες στις επικοινωνίες και οι τρόποι ειδοποίησης για τα συμβάντα.
 • Δοκιμές και εκπαίδευση – Η f society πραγματοποιεί διάφορες εκπαιδεύσεις για να προετοιμάσει τους υπαλλήλους για τα περιστατικά και εκτελεί επίσης τακτικές δοκιμές με βάση διάφορα σενάρια.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας – Η f society επανεξετάζει τακτικά τις διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας της.

Ευθύνη της Διοίκησης είναι να διασφαλίσει ότι το σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας διαχειρίζεται επαρκώς σε όλα τα τμήματα, αποτελεσματικά και βελτιώνεται συνεχώς και να διασφαλίζει ότι το σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές, εφαρμόζεται και λειτουργεί σωστά στις δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις.

Κάθε εργαζόμενος της f society είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του και των δραστηριοτήτων του που εκτελούνται σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης εργασίας.

 Βασικά Αποτελέσματα Εφαρμογής της Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελούν:

 • Η Μείωση του κινδύνου διακοπής των εργασιών
 • Η Διατήρηση της πίστης πελατών και προμηθευτών / συνεργατών μέσω της επίδειξης της βιωσιμότητας της επιχείρησης που επαληθεύεται από το σύστημα επιχειρηματικής συνέχειας.

     Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ανασκοπείται, συντηρείται και βελτιώνεται σε συνεχή βάση από τη διοίκηση.