«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Γ.Κ.Π.Δ Άρθρο 4

ConsentMe: Η αφορμή

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 679/2016. Είναι γνωστός και ως GDPR, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του δεν περιορίζεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Υποχρεώνει επίσης τους Οργανισμούς / Εταιρείες που εδρεύουν εκτός ΕΟΧ. Εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα πολιτών της Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι τα πρόσωπα ελέγχουν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που διεξάγονται από Οργανισμούς – Εταιρείες (γνωστές ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας).

Μία από τις βασικές αρχές του Κανονισμού είναι η Αρχή της Νομιμότητας της Επεξεργασίας, δηλαδή η ικανοποίηση της ανάγκης μέσω απόδειξης από εκείνους που επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα ως προς το νόμιμο της πράξης επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε (νόμιμο συμφέρον, σύναψη σύμβασης, νομική υποχρέωση, εκπλήρωση δημόσιου καθήκοντος) και στη λήψη συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτή έχει ληφθεί.

Βασικά στον ιδιωτικό τομέα, για τις εταιρείες που ασχολούνται με την επικοινωνία με πολλά φυσικά πρόσωπα, όπως οι εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, η εξυπηρέτηση πελατών, η λήψη συγκατάθεσης αποτελεί μία από τις βασικές ανάγκες για τη διασφάλιση της συνέχισης της επικοινωνίας με τα πρόσωπα με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την πραγματοποίηση ενεργειών μάρκετινγκ, την απόκτηση πληροφοριών κ.λπ.

Η συγκατάθεση μπορεί να αποκτηθεί  κατά τη διάρκεια μιας αγοράς, μιας διαφημιστικής καμπάνιας κ.λπ. Συνήθως ενεργοποιεί έναν μηχανισμό καταγραφής στοιχείων επικοινωνίας του ατόμου στις λίστες επικοινωνίας.

Λόγω της πολυπλοκότητας του Διαδικτύου, των μέσων διαφήμισης, των εξωτερικών συνεργατών στους οποίους έχουν ανατεθεί τέτοιες ενέργειες, οι ενέργειες που οδήγησαν στην απόκτηση αυτής τη συγκατάθεσης από  διάφορες πηγές δεν ακολουθούνται από λεπτομερή και τυποποιημένο ιστορικό καταγραφής ή/και απόσυρσης της συγκατάθεσης.

ConsentMe: Επιχειρηματική Ευκαιρία

Στη διεθνή αγορά υπάρχουν συστήματα διαχείρισης συγκαταθέσεων που έχουν περιορισμούς όπως:

  • Βασίζονται στην ανάγκη τεκμηρίωσης της συγκατάθεσης από έντυπες φόρμες.
  • Αυξάνουν το φόρτο εργασίας με τη δημιουργία πολυπλοκότητας και δεν παρέχουν νεφοϋπολογιστικές τεχνολογίες.
  • Ορισμένα από αυτά απαιτούν εγκατάσταση εντός της επιχείρησης.
  • Δεν μπορούν να διαχειριστούν όλα τα πιθανά κανάλια συγκατάθεσης.
  • Δεν παρέχουν διασυνδέσεις των συγκαταθέσεων που παρέχονται από το άτομο με την ίδια ταυτότητα. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διαδικασία ή δυσκολεύει την ικανοποίηση των αιτημάτων των φυσικών προσώπων, ιδίως των αιτημάτων της πρόσβασης και της διαγραφής. 
  • Δεν παρέχουν δείκτες της αποτελεσματικότητας κάθε καναλιού συλλογής  συγκαταθέσεων σε σχέση με τις πωλήσεις.
  • Δεν παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες.

Το έργο ConsentMe

Ένα νέο έργο της f society έρχεται!

Το ConsentMe είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το 2019

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο ConsentMe;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ConsentMe επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: