Έχεις το δικαίωμα να μην παραμείνεις σιωπηλός!

Γραφείο Επίτροπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου

Δημιουργούμε εξειδικευμένες οδηγίες  συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. για Οργανισμούς, Εταιρείες και Ιδρύματα. Καθοδηγούμε τους Οργανισμούς και τις  Επιχειρήσεις  να κατανοήσουν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν  τη συμμόρφωσή τους με τον Γ.Κ.Π.Δ.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε για τον Γ.Κ.Π.Δ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ.

Το έργο της προετοιμασίας ενός οργανισμού για τη συμμόρφωσή του με τον Γ.Κ.Π.Δ. καθορίζεται στις ακόλουθες φάσεις:


Ταυτοποίηση, Χαρτογράφηση Δεδομένων & Ανάλυση Ροής Δεδομένων


Σύμφωνα με τον  Γ.Κ.Π.Δ., οι Οργανισμοί κατά την υλοποίηση του έργου συμμόρφωσής τους απαιτείται να χαρτογραφήσουν τα δεδομένα και τις ροές των πληροφοριών τους. Έτσι θα μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους τους απέναντι στην ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων, συντάσσοντας τα απαραίτητα έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Κανονισμού. Η f society χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της για να χαρτογραφήσει αποτελεσματικά τα δεδομένα σας. Θα κατανοήσει τη ροή των πληροφοριών, θα τις καταγράψει και τελικά θα αναγνωρίσει τα βασικά στοιχεία τους.


Ανάλυση Αποκλίσεων


Οι υπηρεσίες Ανάλυσης Αποκλίσεων του Γ.Κ.Π.Δ. της f society αξιολογούν την έκταση την συμμόρφωσης του Οργανισμού σας με τον Γ.Κ.Π.Δ. και βοηθούν στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των τομέων εκείνων που απαιτείται άμεση προσαρμογή.


Αξιολόγηση Αντικτύπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η Αξιολόγηση Αντικτύπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαιτείται από τον Γ.Κ.Π.Δ. κάθε φορά που ξεκινάει μία επεξεργασία που πιθανώς περιλαμβάνει υψηλό βαθμό επικινδυνότητάς για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της DPIA. Περιλαμβάνουμε ένα πρότυπο το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση διεξάγοντας: συστηματική περιγραφή των εργασιών επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου συμφέροντος που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των δεδομένων επεξεργασίας σε σχέση με τους σκοπούς και τέλος την αξιολόγηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.


Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης


Η f society σας παρέχει τη μεθοδολογία εφαρμογής, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: (α) Πώς ξεκινάει ένα σχέδιο δράσης συμμόρφωσης; (β) Ποια είναι τα διαφορετικά στάδια της υλοποίησης; (γ) Πώς εφαρμόζεται η αρχή της λογοδοσίας στην πράξη; (δ) Πώς διενεργείται μία DPIA (Αξιολόγηση Αντικτύπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα);


Εναλλακτικό σχέδιο


Η f society παρέχει εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, για σκοπούς ασφάλειας των πληροφοριών σας. Οι λύσεις μας παρέχουν μία συντονισμένη στρατηγική. Αυτή αποτελείται από μία σειρά σχεδίων, διαδικασιών, τεχνικών μέτρων και προτάσεων που διασφαλίζουν την αποκατάσταση των πληροφοριακών σας συστημάτων και των δεδομένων τους, σε περιπτώσεις διαταραχής των υπηρεσιών σας. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη δημιουργία εναλλακτικών σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.


Έλεγχοι Συμμόρφωσης


Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. της f society αξιολογούν τις διαδικασίες, τα συστήματα, τα αρχεία και τις δραστηριότητες του Οργανισμού ή της Εταιρείας σας για να διασφαλίσουν ότι: εφαρμόζονται οι κατάλληλες και επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες, εντοπίζονται παραβιάσεις δεδομένων ή πιθανές παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο προς συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ., διεξάγεται αξιολόγηση και επάρκεια των εσωτερικών μέτρων ασφαλείας. Το πεδίο ελέγχων καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον προσδιορισμό των σχετικών κινδύνων προστασίας δεδομένων εντός του Οργανισμού και λαμβάνονται υπόψη τόσο τα γενικά ζητήματα προστασίας δεδομένων όσο και οι ειδικές περιπτώσεις σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση


Η f society μπορεί να εκπαιδεύσει εσάς και το προσωπικό σας σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεστε. Θα σας σας δείξει τι δεδομένα διατηρείτε, γιατί τα κατέχετε, πόσο χρόνο πρέπει να τα διατηρείτε, καθώς και το που διατηρείτε/αποθηκεύετε τα δεδομένα αυτά.


Εν συνεχεία Διαχείριση & Επαναξιολόγηση


Ο Γ.Κ.Π.Δ. είναι ένα διαρκές και εξελικτικό ταξίδι συμμόρφωσης για κάθε Οργανισμό και Εταιρεία. Σας βοηθάμε παρέχοντας υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθώς και υψηλού επιπέδου υποστήριξη στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών του Οργανισμού ή της Εταιρείας σας. Επίσης, σας βοηθάμε να διατηρείτε τη διαδικασία και τα εργαλεία για τη συλλογή συγκαταθέσεων μέσω ενός δομημένου συστήματος, μεγιστοποιόντας τα opt-ins, να υιοθετήσετε την τεχνολογία για τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων των προτιμήσεων επικοινωνίας και, τέλος, να ορίσετε τα πρωτόκολλα και τους ανθρώπους που θα διαχειρίζονται το «έννομο συμφέρον».

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε πώς οι υπηρεσίες μας μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας; Eπικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες.