Η f society βοηθά τους πελάτες της να αναπτύξουν τον οργανισμό τους, να βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισης τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά τους και να εργαστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Γιατί ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO;

Τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO αποτελούν ισχυρά εργαλεία και οδηγίες που βοηθούν τον οργανισμό των πελατών της f society να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παγκοσμίως. Η υιοθέτηση των προτύπων συστήματος διαχείρισης ISO εγγυάται ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες γίνονται πιο αποτελεσματικές, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα αυξάνονται και οι οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματά τους είναι:

 • Εξοικονόμηση
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Επέκταση σε νέες αγορές
 • Αποτελεσματικότερη εργασία και μείωση αποτυχημένων προϊόντων
 • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μείωση ρύπων
 • Μείωση ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
 • Ασφαλής διατήρηση των ευαίσθητων πληροφοριών

Υπηρεσίες για Συστήματα Διαχείρησης ISO της f society

Η f society μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν, να πιστοποιήσουν και να διατηρήσουν το σύστημα διαχείρισής τους. Η f society παρέχει Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στους πελάτες της για τα ακόλουθα πρότυπα συστήματος διαχείρισης ISO:


ISO 9001:2015


Το ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS). Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρότυπο για να αποδείξουν την ικανότητα να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι κατάλληλο για κάθε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών του, το κίνητρο του προσωπικού και να αποκτήσει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 27001:2013


Το ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (ISMS). Ο σκοπός του ISO 27001 είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να κάνουν διατηρούν ασφαλείς τις πληροφορίες τους.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 27701:2019


Το ISO 27701 στοχεύει στην ενίσχυση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις, προκειμένου να καθιερώνεται, να εφαρμόζεται, να διατηρείται και να βελτιώνεται συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου. Το πρότυπο σκιαγραφεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με στόχο τη μείωση του κινδύνου παραβίασης των δεδομένων.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 14001:2015


Το ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χαρτογραφεί ένα πλαίσιο όπου μια εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους οργανισμούς να εξετάζουν περιβαλλοντικά ζητήματα πριν αυτά προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον οργανισμό.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 45001:2018


Το ISO 45001 καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας για τους οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων, να μειώσουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και να δημιουργήσουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Αυτό το πρότυπο βοηθά τους οργανισμούς να ελέγχουν τους κινδύνους τους ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη τους.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 26000:2010


Το ISO 26000 αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών για την κοινωνική ευθύνη όπου παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική ευθύνη. Στόχος του είναι να συμβάλει στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη ενθαρρύνοντας τους οργανισμούς να ασκήσουν κοινωνική ευθύνη για να βελτιώσουν τις επιπτώσεις τους στους εργαζομένους τους, το φυσικό τους περιβάλλον και τις κοινότητές τους.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 37001:2016


Το ISO 37001 είναι το πρότυπο που επιτρέπει στους οργανισμούς κάθε είδους να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία υιοθετώντας μια πολιτική κατά της δωροδοκίας, διορίζοντας ένα άτομο να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας, την εκπαίδευση, τις εκτιμήσεις κινδύνων και τη δέουσα επιμέλεια σε έργα και επιχειρηματικούς συνεργάτες, εφαρμόζοντας δημοσιονομικούς και εμπορικούς ελέγχους και θέσπιση διαδικασιών αναφοράς και έρευνας.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 37002:2021


Το ISO 37002:2021 είναι το πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών. Βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της αμεροληψίας και της προστασίας στα ακόλουθα τέσσερα βήματα:

 • λήψη αναφορών για αδικήματα
 • την αξιολόγηση των αναφορών παραπτωμάτων
 • αντιμετώπιση αναφορών παραπτωμάτων
 • περάτωση υποθέσεων καταγγελίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτού του εγγράφου είναι γενικές. Προορίζονται για να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς. ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, τη φύση της δραστηριότητας τους.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 39001:2012


Το διεθνές πρότυπο ISO καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει να έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να μειώσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα που μπορεί να επηρεάσει.

Οι απαιτήσεις του ISO 39001:2012 περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κατάλληλης πολιτικής διαχείρισης οδικής ασφάλειας (ΔΟΑ),
 • την ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης ΔΟΑ, τα οποία λαμβάνουν υπόψη νομικές,
 • άλλες απαιτήσεις στις οποίες προσυπογράφει ο οργανισμός,
 • πληροφορίες σχετικά με στοιχεία και κριτήρια που σχετίζονται με τη ΔΟΑ που o οργανισμός προσδιορίζει ως εκείνα τα οποία μπορεί να ελέγξει και αυτά που μπορεί να επηρεάσει.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος.


ISO 22301:2019


Το ISO 22301:2019 καθορίζει απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την απόκριση και την αποκατάσταση από άστατες διακοπές όταν προκύψουν.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς ή μέρη τους. Αυτές είναι ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού. Ο βαθμός εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων εξαρτάται από το λειτουργικό περιβάλλον και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Αυτό το έγγραφο ισχύει για όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών που:

 • Εφαρμόζουν, συντηρούν και βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS).
 • Επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη δηλωμένη πολιτική συνέχειας της επιχείρησης.
 • Είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με αποδεκτή προκαθορισμένη δυναμικότητα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής.
 • Επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του BCMS.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός οργανισμού να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και υποχρεώσεις επιχειρηματικής συνέχειας.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος


ISO 22000:2018


Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (FSMS).

To πρότυπο αυτό απευθύνεται σε οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, παραγωγούς τρόφιμων, παραγωγούς ζωοτροφών, θεριζοαλωνιστικές μονάδες άγριων φυτών και ζώων, αγρότες, παραγωγούς συστατικών, παραγωγούς τροφίμων, λιανοπωλητές και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων, υπηρεσίες εστίασης, καθαριότητα και υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, προμηθευτές εξοπλισμού, καθαριστικά και απολυμαντικά, υλικά συσκευασίας και άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Το ISO 22000:2018 επιτρέπει σε οποιονδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων μικρών και/ή λιγότερο ανεπτυγμένων οργανισμών (π.χ. μια μικρή φάρμα, ένας μικρός συσκευαστής-διανομέας, ένα μικρό κατάστημα λιανικής ή υπηρεσίας τροφίμων) να εφαρμόσει στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί εξωτερικά στο FSMS τους.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος


Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για τη Συμμόρφωση με τα συστήματα ISO μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.