Η f society βοηθά τους πελάτες της να αναπτύξουν τον οργανισμό τους, να βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισής τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά τους και να εργαστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Γιατί Πρότυπα Συστήματος Διαχείρισης ISO;

Τα Πρότυπα Συστήματος Διαχείρισης ISO αποτελούν ισχυρά εργαλεία και οδηγίες που βοηθούν τον οργανισμό των πελατών της f society να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παγκοσμίως. Η υιοθέτηση των προτύπων συστήματος διαχείρισης ISO εγγυάται ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες γίνονται πιο αποτελεσματικές, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα αυξάνονται και οι οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματά τους είναι:

 • Εξοικονόμηση
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Επέκταση σε νέες αγορές
 • Αποτελεσματικότερη εργασία και μείωση αποτυχημένων προϊόντων
 • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μείωση ρύπων
 • Μείωση ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
 • Ασφαλής διατήρηση των ευαίσθητων πληροφοριών

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης ISO της f society

Η f society μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν, να πιστοποιήσουν και να διατηρήσουν το σύστημα διαχείρισής τους. Η f society παρέχει Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στους πελάτες της για τα ακόλουθα πρότυπα συστήματος διαχείρισης ISO:

 • ISO 9001:2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 27001:2013 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • ISO 27701:2019 – Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας
 • ISO 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 45000:2018 – Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
 • ISO 26000:2010 – Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης
 • ISO 37001: 2016 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

ISO 9001:2015


Το ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS). Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρότυπο για να αποδείξουν την ικανότητα να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι κατάλληλο για κάθε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών του, το κίνητρο του προσωπικού και να αποκτήσει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.


ISO 27001:2013


Το ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (ISMS). Ο σκοπός του ISO 27001 είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να κάνουν διατηρούν ασφαλείς τις πληροφορίες τους.


ISO 27701:2019


Το ISO 27701 στοχεύει στην ενίσχυση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις, προκειμένου να καθιερώνεται, να εφαρμόζεται, να διατηρείται και να βελτιώνεται συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου. Το πρότυπο σκιαγραφεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με στόχο τη μείωση του κινδύνου παραβίασης των δεδομένων.


ISO 14001:2015


Το ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείριση. Χαρτογραφεί ένα πλαίσιο όπου μια εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους οργανισμούς να εξετάζουν περιβαλλοντικά ζητήματα πριν γίνουν αυτά προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον οργανισμό.


ISO 45000:2018


Το ISO 45000 καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας για τους οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων, να μειώσουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και να δημιουργήσουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Αυτό το πρότυπο βοηθά τους οργανισμούς να ελέγχουν τους κινδύνους τους ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη τους.


ISO 26000:2010


Το ISO 26000 αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών για την κοινωνική ευθύνη όπου παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική ευθύνη. Στόχος του είναι να συμβάλει στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη ενθαρρύνοντας τους οργανισμούς να ασκήσουν κοινωνική ευθύνη για να βελτιώσουν τις επιπτώσεις τους στους εργαζομένους τους, το φυσικό τους περιβάλλον και τις κοινότητές τους.


ISO 37001:2016


Το ISO 37001 είναι το πρότυπο που επιτρέπει στους οργανισμούς κάθε είδους να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία υιοθετώντας μια πολιτική κατά της δωροδοκίας, διορίζοντας ένα άτομο να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας, την εκπαίδευση, τις εκτιμήσεις κινδύνων και τη δέουσα επιμέλεια σε έργα και επιχειρηματικούς συνεργάτες, εφαρμόζοντας δημοσιονομικούς και εμπορικούς ελέγχους και θέσπιση διαδικασιών αναφοράς και έρευνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για τη Συμμόρφωση με ISO μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας; Eπικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες.