ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H fsociety είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στη διασφάλιση της Ποιότητας. Η δέσμευση της Διοίκησης αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας μας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό στόχο διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμά της f society δεν περιγράφει μόνο τη φιλοδοξία της για την επίτευξη της αποστολής της, αλλά και το που θέλει η ίδια να φτάσει την κοινωνία μέσω της παροχής των υπηρεσιών της. Το όραμα της f society είναι

«οι πελάτες της να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκολίες, την ασφάλεια, την προοπτική και τις ευκαιρίες της νέας εποχής του διαδικτύου των πραγμάτων, υλοποιώντας τις ιδέες τους σε έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο.»

Η f society αντιλαμβάνεται τη δήλωση της αποστολής της ως το σκοπό που υπηρετεί. Η δήλωση της αποστολής της έχει ως στόχο να διασαφηνίσει το “πώς”, “ποιος” και το “γιατί”. Αποτελεί το σχέδιο δράσης του οράματος της εταιρείας.

«Αποστολή της f society είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τις οποίες οι Πελάτες της συστήνουν στους συνεργάτες τους, οι Μέτοχοι θέλουν για τις εταιρείες τους, οι Σύμβουλοι επιλέγουν για τους πελάτες τους, οι Εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι και οι Επενδυτές αναζητούν για μακροχρόνια οφέλη.»

Η φιλοσοφία της f society στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες της.

H f society δεν προτείνει ποτέ κάτι στον πελάτη της το οποίο δεν θα επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και ανταμοιβή στην επένδυσή του. Εκτός από τη βασική της φιλοσοφία, στρατηγικός της στόχος είναι να αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη των πελατών της, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να επανασχεδιάσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να πετύχουν στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής της. Αφετηρία της πολιτικής ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρείας μας για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εταιρικών σχέσεων,

Μέσα από τη θέσπιση και τη συνεχή, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, η f society δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει τη διασφάλιση της ποιότητας, στη συνεχή βελτίωση και καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 1. αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
 2. συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της διαδικασίας υποστήριξης των πελατών,
 3. συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και άλλα έργα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της καινοτομίας,
 4. πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
 5. διάχυση της γνώσης,
 6. συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων της αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής,
 7. συμμετοχή στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας,
 8. συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής ,
 9. διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων,
 10. μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών,
 11. βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης του εταιρείας,
 12. ανάδειξη στην κοινωνία, την πολιτεία, αλλά και τη διεθνή αγορά του έργου που συντελείται ,
 13. διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα,
 14. βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών της εταιρείας,
 15. υιοθέτηση όλων των απαραιτήτων διεργασιών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία ανατροφοδοτεί με τη σειρά της το σχεδιασμό́ της Στοχοθεσίας,
 16. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας,
 17. προστασία πληροφοριακών αγαθών προσωπικών δεδομένων.

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αποδέκτες, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η fsociety έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.

 • Για την διαχείρισης της ποιότητας η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 στο οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες.
 • Για την προστασία των πληροφοριών, η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013 και εξειδικεύεται στην οικεία πολιτική της διαθέσιμη εδώ.
 • Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/16) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη και ισχύει κάθε φορά και διαχειρίζεται τις υπόψη προβλέψεις δια μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων κατά τις προβλέψεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27701:2019 όπως εξειδικεύεται στην οικεία πολιτική της διαθέσιμη εδώ.
 • Για την περιβαλλοντική διαχείριση, η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 14001:2015 και εξειδικεύεται στην οικεία πολοτική της διαθέσιμη εδώ.
 • Για την επιχειρησιακή συνέχεια, η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 22301:2019 και εξειδικεύεται στην οικεία πολοτική της διαθέσιμη εδώ.

Όλα τα παραπάνω δομούν ένα στιβαρό και αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Εσωτερικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική της εταιρείας,
 • τη διάχυσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • τους εσωτερικούς ελέγχους.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του Εσωτερικού Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων,
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας, του προσωπικού, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των εταιρικών αρχών, της επιχειρηματικής δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, της έρευνας και της καινοτομίας,
 • την αποτελεσματική οργάνωση μας μονάδων και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών μας,
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της εταιρείας μας,
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
 • την συμμόρφωση πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά καθορίζονται στις προσφορές της προς τους πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία,
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα,
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία που αναφέρεται και προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Δραστηριοτήτων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • τη στενή συνεργασία με τους Πελάτες της και τους Προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών της,
 • τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, παρέχοντας κίνητρα για προσωπική βελτίωση η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφανίσεων μη συμμορφώσεων εντοπίζοντας τυχόν απειλές και εκτελώντας προληπτικές ενέργειες,
 • την αξιοποίηση των ευκαιριών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η Διοίκηση της fsociety θεωρεί πως το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης της λόγω:

 1. Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών.
 2. Της μείωσης του κόστους.
 3. Της αποδοτικότερης οργάνωσης.
 4. Της προώθησης της καινοτομίας.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και το συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

 1. Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 2. Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 3. Προσδιορισμός των εισερχομένων και εξερχομένων πληροφοριών.
 4. Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 5. Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 6. Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 7. Διαδικασία ώστε να φροντίζει συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών (Προληπτικές Ενέργειες).

Η μη τήρηση της παρούσας πολιτικής δημιουργεί νομικές και μη νομικές συνέπειες.

Η Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας της fsociety δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη της ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί.

Η fsociety επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς της σε εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Η Δήλωση Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Ημερομηνία Έκδοσης: 01 Ιουλίου 2021