Oι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της f society

Εστίαση στον πελάτη

Οι αρχές και η φιλοσοφία της f society στοχεύουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες της.

Η f society δεν προτείνει ποτέ κάτι στον πελάτη της το οποίο δεν επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και ανταμοιβή στην επένδυσή του. Πέρα από αυτή τη κεντρική φιλοσοφία, ο στρατηγικός της στόχος είναι να αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη στους πελάτες της. Επομένως τους βοηθάει να επανασχεδιάσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και να επιτύχουν στη νέα ψηφιακή εποχή.   

Σκέψου παγκόσμια, Δράσε παγκόσμια, Μείνε στην Ελλάδα!

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Η προσέγγιση «Σκέψου παγκόσμια, Δράσε τοπικά», όπως υποδηλώνει η ονομασία, αναφέρεται στη στρατηγική που εφαρμόζει η f society. Σύμφωνα με αυτή υιοθετείται η παγκόσμια σκοπιά όσον αφορά τη διατύπωση του εταιρικού οράματος, των μακροπρόθεσμων σκοπών και στόχων και την εκπόνηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την επίτευξη αυτών.

Η f society ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα και παρέχει τις υπηρεσίες της σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η απλή, αλλά ξεκάθαρη ιδέα οδηγεί τους  στόχους της.

Η f society έχει ήδη πελάτες στις Η.Π.Α., Γερμανία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία, Καναδά και Κύπρο.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί  χωρίς αλλαγή και αυτοί που δεν μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους δεν μπορούν να επιτύχουν  τίποτα.

Η f society διασφαλίζει ότι τα απορρίμματα  των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, αποθηκεύονται σωστά και με ασφάλεια, διαχειρίζονται κατάλληλα και συλλέγονται για ανακύκλωση.

Οι 7 πράσινοι κανόνες της:

  1. Ανακύκλωση.
  2. Ενδιαφέρεται για τις εκπομπές της ακτινοβολίας που παράγει.
  3. Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές φιλικές προς το περιβάλλον.
  4. Μειώνει τις εκπομπές CO2.
  5. Χρησιμοποιεί νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον.
  6. Καταγράφει την ημερήσια  κατανάλωση ρεύματος.
  7. Δημοσιεύει την μηνιαία επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της.

Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πειθαρχία

Η εταιρική πειθαρχία είναι μια δέσμευση της f society να τηρεί την παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αποδεκτή σωστή συμπεριφορά. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την επίγνωση και τη δέσμευση της f society στις βασικές αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερα σε επίπεδο ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

«Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα δεσμευτούν να τηρούν τις και τις δομές εξουσίας που έχει θεσπίσει ο οργανισμός».

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι η ευκολία με την οποία η f society μπορεί να κάνει μια ουσιαστική ανάλυση των ενεργειών μιας εταιρείας, των θεμελιωδών οικονομικών της στοιχείων και των μη οικονομικών πτυχών που σχετίζονται με αυτήν την επιχείρηση. Αυτή η διαφάνεια είναι ένα μέτρο του πόσο καλή είναι η διοίκηση στο να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες με ειλικρινή, ακριβή και έγκαιρο τρόπο – όχι μόνο τα δεδομένα ελέγχου αλλά και γενικές εκθέσεις και δελτία τύπου. Αντικατοπτρίζει εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ή όχι μια ακριβή εικόνα για το τι συμβαίνει εντός της εταιρείας.

«Όλες οι δράσεις που υλοποιούνται και η υποστήριξη απόφασής τους θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένο οργανισμό και μέρη παρόχου».

Ανεξαρτησία

Ανεξαρτησία είναι ο βαθμός στον οποίο έχουν τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμοί για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για πράδειγμα η κυριαρχία ενός ισχυρού διευθύνοντος συμβούλου ή ενός μεγάλου ιδιοκτήτη μετοχών. Τα μέσα ποικίλλουν από το συμβούλιο σύνθεσης έως τους διορισμούς σε επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου και εξωτερικά μέρη όπως οι ελεγκτές. Οι αποφάσεις και οι εσωτερικές διαδικασίες που θεσπίζονται πρέπει να είναι αντικειμενικές και να μην επιτρέπουν αδικαιολόγητες επιρροές.

«Όλες οι διαδικασίες, η λήψη αποφάσεων και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται θα καθιερωθούν για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων».

Οι Αρχές μας στη Λογοδοσία

Τα άτομα ή οι ομάδες της f society, που λαμβάνουν αποφάσεις και αναλαμβάνουν ενέργειες για συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να λογοδοτούν για τις επιλογές και τις πράξεις τους. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί και να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπεται η λογοδοσία. Αυτά παρέχουν στους επενδυτές τα μέσα για να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του.

«Ομάδες αναγνώρισης εντός του οργανισμού – π.χ. διοικητικά συμβούλια που αναλαμβάνουν ενέργειες ή λαμβάνουν αποφάσεις – είναι εξουσιοδοτημένες και υπόλογες για τις ενέργειές τους».

Οι Αρχές μας στην Υπευθυνότητα

Όσον αφορά τη διαχείριση, η ευθύνη αφορά τη συμπεριφορά που επιτρέπει διορθωτικές ενέργειες και τιμωρεί την κακοδιαχείριση.

Η υπεύθυνη διοίκηση θα έθετε, όταν ήταν απαραίτητο, ό,τι χρειαζόταν για να θέσει την εταιρεία στον σωστό δρόμο. Ενώ το διοικητικό συμβούλιο είναι υπόλογο στην εταιρεία, πρέπει να ενεργεί με υπευθυνότητα και υπευθυνότητα απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας.

«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα έναντι του οργανισμού και των ενδιαφερομένων του».

Δικαιοσύνη

Τα συστήματα μέσα στην f society πρέπει να έχουν ισορροπία. Συγκεκριμένα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την εταιρεία και το μέλλον της. Τα δικαιώματα των διαφόρων ομάδων πρέπει να τυγχάνουν της σωστής αναγνώρισης και σεβασμού.

«Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και η εφαρμογή τους δεν θα επιτραπεί να δημιουργήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα συγκεκριμένο μέρος».

Κοινωνική ευθύνη

H f society αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται σε κοινωνικά ζητήματα, δίνοντας προτεραιότητα στα ηθικά πρότυπα. Το να ενεργείς ως καλός εταιρικός πολίτης θεωρείται όλο και περισσότερο ως αμερόληπτο, μη εκμεταλλευόμενο και υπεύθυνο σε θέματα περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μια εταιρεία πιθανότατα θα βιώσει έμμεσα οικονομικά οφέλη, όπως βελτιωμένη παραγωγικότητα και εταιρική φήμη, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες.